“HotForex” wepalylyk programmasy - 12 bar / Lot söwda baýraklary

“HotForex” wepalylyk programmasy - 12 bar / Lot söwda baýraklary
  • Mahabat döwri: Çäklendirilmedik
  • Mahabatlandyryş: 12-e çenli HotForex bar / Lot

Marka täze HotForex Söwda baýraklary wepalylyk programmasy söwdagärlere nagt pul gazanmak mümkinçiligini berýär we Forex söwda hyzmaty baýraklaryny

alýar HotForex, söwdagärlere söwda merkezi ýaly nagt we söwda hyzmatlary baýraklaryny talap etmäge mümkinçilik berýän derejeli wepalylyk programmasy bilen müşderilerini sylaglaýar. ösen VPS we HotForex Market Analitigi bilen ýeke-täk sessiýa.

“HotForex Trading Rewards Loyalty Programmasy” bilen söwdagärler Forex, Altyn we Kümüşde söwda edýän her bir saýlama aýlawy üçin HotForex Bars (bal) gazanýarlar. Berlen HotForex Bars sany , wepalylyk derejesine we toplanan işjeň söwda günleriniň sanyna görä ýokarlanýar.

4 dürli sylag derejesi bar! Näçe işjeň söwda günleri toplasaňyz, söwda eden her bir aýlawyňyz üçin has köp HotForex Bars gazanarsyňyz!

Elýeterli: Täze we bar müşderiler.
Teklip : Satylan lotlaryňyz üçin HotForex barlaryny gazanyň, bu barlar nagt, debet kartoçkasy, VPS hyzmaty, eksklýuziw derňew kurslary we başgalar ýaly peýdalara çalşylyp bilner.

Nädip almaly: Mahabat we söwda üçin hasaba alyň, derejäňize görä has köp bar gazanarsyňyz

HotForex Red , HotForex söwda baýraklaryna ýazylmak üçin kwalifikasiýa ediň!

6 HotForex bar / Lot gazanyň

“HotForex” wepalylyk programmasy - 12 bar / Lot söwda baýraklary

HotForex Kümüş , 31 Işjeň söwda gününi jemläniňizde kwalifikasiýa ediň!

8 HotForex bar / Lot gazanyň

“HotForex” wepalylyk programmasy - 12 bar / Lot söwda baýraklary

“HotForex Gold ”, 62 sany işjeň söwda gününi jemläniňizde kwalifikasiýa ediň!

10 HotForex bar / Lot gazanyň

“HotForex” wepalylyk programmasy - 12 bar / Lot söwda baýraklary

“HotForex Platinum ”, 105 işjeň söwda gününi ýygnanyňyzda kwalifikasiýa ediň!

12 HotForex bar / Lot gazanyň

“HotForex” wepalylyk programmasy - 12 bar / Lot söwda baýraklary

HotForex Söwda baýraklaryna goşulyp, her söwda sanyny düzüň ! Näçe köp söwda etseňiz, şonça-da köp gazanarsyňyz.

Olary CASH ýa-da söwda hyzmatlary üçin çalyşyň. “HotForex Trading Rewards” programmasy bilen, bu siziň saýlamagyňyzdyr!

MyHF hasabyňyzy tassyklamak we maliýeleşdirmek üçin 100 HotForex Bars gazanarsyňyz !

Çekmek: Hawa, barlary nagt bilen çalşanyňyzda, ony yzyna alyp bilersiňiz, ýöne nagt bilen çalşyp boljak barlaryň iň az mukdary 1000 bar

Beýleki sowgatlar
  • 35 HF bar: 1 ABŞ dollary
  • 150 HF bar: AWTOKARTIST-a ýazylmak (1 aý)
  • 1100 HF bar: Solver VPS paketi (1 aý)
  • 2500 HF bar: Hotforexs Market Analitigi bilen 1 sagatlyk hususy sessiýa
  • 3,100 HF bar: Solver VPS paketi (3 aý)

Beýleki şertler: Mahabaty islän wagtyňyz üýtgedip ýa-da ýatyryp bilersiňiz. şonuň üçin HOTFOREX Söwda sylaglaryňyzyň şertlerini
we şertlerini gazanmaga başlaň

Thank you for rating.