“HotForex” “Wirtual to Real” demo bäsleşigi - jemi 3500 dollar

“HotForex” “Wirtual to Real” demo bäsleşigi - jemi 3500 dollar
 • Bäsleşik döwri: Her aý
 • Baýraklar: Jemi 3500 dollar


Hakyky demo bäsleşiginde wirtual näme?


“HotForex” “Wirtual to Real” Demo bäsleşigi diňe demo hasaplarynda geçirilýän bäsleşik. Şonuň üçin gatnaşyjylar üçin pul töwekgelçiligi ýok, ýöne ýeňijilere garaşýan pul baýraklary hakyky! Mundan başga-da, bu demo bäsleşigini hödürlemek bilen, müşderilere söwda ukyplaryny töwekgelçiliksiz özleşdirmäge, şeýle hem hakyky pul baýraklaryny almaga mümkinçilik berýär!

Söwda bäsleşiginiň jikme-jiklikleri

Bäsleşik döwri 1-nji günden başlap, her aýyň soňky gününe çenli
Elýeterli Täze we bar müşderiler
gatnaşmak Demo hasaby açyň
Baýraklar Jemi 3500 ABŞ dollaryBaýraklar we göwrüm talaplary

Iň gowy 3 ýerine ýetirijä aşakdakylar gowşurylar:
 • 1-nji baýrak 2000 $ göni efirde karz;
 • 2-nji baýrak 1000 $ göni efirde karz;
 • 3-nji baýrak 500 $ göni ýaýlymda karz berildi.
“HotForex” “Wirtual to Real” demo bäsleşigi - jemi 3500 dollar
 1. Baýraklar , gapjygyň Kompaniýa tarapyndan doly tassyklanmagyny üpjün edýän göni söwda hasaby hasabyna ýazylar.
 2. Iň gowy 10 gatnaşyjynyň çykyşy, Demo bäsleşiginiň baş sahypasynda günde bir gezek çap ediler .
 3. Baýrak gaznalaryny yzyna alyp bolmaýar, ýöne ýeňiji (ler) azyndan 50 aýlaw söwdasyny we jemi 10 sany adaty loty gutarsa, islendik girdeji yzyna alnyp bilner.

Baýrakdan girdeji almaga hukugy bolan gatnaşyjynyň mysallary:
Baýrak gowşuryldy Häzirki
deňagramlylyk
Söwda sany
Jemi göwrüm
(standart bije)
Çekmäge
hukugy
2000 ABŞ dollary 2500 ABŞ dollary 51 10.5 500 ABŞ dollary

Baýrakdan girdeji almaga hukugy bolmadyk gatnaşyjynyň mysallary:
Baýrak gowşuryldy Häzirki
deňagramlylyk
Söwda sany Jemi göwrüm
(standart bije)
Çekmäge
hukugy
2000 ABŞ dollary 2500 ABŞ dollary 24 11 0


Çekiş maglumatlary

 • Innerseňijiler, Demo bäsleşigi baýragy berlen göni hasapda girdejilerini talap etmek üçin diňe 1 (bir) yzyna almak haýyşyny iberip bilerler. Girdejiler yzyna alnandan soň, baýrak mukdary arhiwlenen göni hasaplardan aýrylýar.
 • Demhli Demo Hasaplary, belli bir aýda Demo bäsleşigi gutarandan soň, söwda döwrüniň ahyrynda arhiwlenýär.
 • Bäsleşige goşulmak isleýän müşderiler, täze tapgyra goşulmak üçin täze Demo bäsleşigi hasaby açmaly.Hasaba alyş we söwda döwri

Demo bäsleşiginiň hasaba alynmagy we her aýlyk bäsleşik üçin söwda seneleri aşakdakylar:
Jikme-jiklikler Başlaýar: Soňy:
Hasaba alyş we söwda
döwri
Aýyň 1 - nji
güni, serwer wagty 00:01
Aýyň soňky güni, 23:59, serwer wagty


Demo söwda bäsleşigine nädip goşulmaly

1. Demo hasaby açyň, şu ýere basyň
“HotForex” “Wirtual to Real” demo bäsleşigi - jemi 3500 dollar
2. Söwda ediň we mümkin boldugyça girdeji alyň
3. theeňijilere hakyky nagt pul berler


Şertler we şertler

 • Bu aýlyk bäsleşik, şonuň üçin söwda döwri 1 aý, ýagny 1-nji günden başlap, soňky aýyň soňky gününe çenli dowam edýär.
 • Leverage 1: 200-de kesgitlenendir we üýtgedip bolmaz
 • Başlangyç wirtual goýum 10,000 ABŞ dollary.
 • Demo bäsleşigi diňe bir müşderi üçin 1 (bir) hasaby ulanyp bolýar.
 • Demo bäsleşigi birmeňzeş IP adresi bolan 2 (iki) ýa-da has köp bäsleşige ulanylyp bilinmez.
 • Woneňilen baýraklarda hiç hili bonus berilmeýär.
 • Belli bir aýyň dowamynda söwda döwri gutarandan soň, öňki Demo bäsleşiginiň ähli hasaplary öçürilýär.
 • Her aýyň ahyrynda gutarnykly hasaplamadan öň açyk söwdalaryň hemmesi ýapylar.
 • Belli bir aýda söwda döwri gutarandan soň ähli açyk wezipeler ýapylar. Ingapylýan balans girdeji formulasyna goşular.
 • Her söwda döwri üçin iň gowy 3 ýeňijini kesgitlemek üçin ulanylýan girdeji formulasy bäsleşigiň reýting ulgamyny kesgitlemek üçin ulanylýar. Girdeji formulasy: Girdeji = [(Balansyň soňy - başlangyç balans) / başlangyç balans] * 100.
 • Ulanylan girdeji formulasy, Demo ýaryş hasabyndaky islendik negatiw% 0 bellär. Formula mysallaryny gazanmak

Mysal A (girdeji)

 • Başlangyç balans: 10,000 ABŞ dollary
 • Ahyrky balans: 50,000 ABŞ dollary
[(50,000 –10,000) / 10,000] * 100 = 400% girdeji.

Mysal B (ýitgi)

 • Başlangyç balans: 10,000 ABŞ dollary
 • Ahyrky balans: 4000 ABŞ dollary
[(4000 –10,000) / 10,000] * 100 = - 60% girdeji = 0% girdeji.
 • Gatnaşmak üçin pul töwekgelçiligi ýok; Şeýle-de bolsa, ilkinji 3 ýeňiji üçin hakyky pul baýraklary bar.
 • 27.1-nji bendine laýyklykda gadagan edilen söwdanyň islendik görnüşi. Kompaniýanyň hasaby açmak şertnamasyna rugsat berilmeýär. Karz alnan baýraklaryň söwda hasaby altmyş (60) senenama gününiň dowamynda hereketsiz galsa, Kompaniýa islendik girdejini yzyna almak hukugyny saklaýar we müşderi tarapyndan berlen baýrak gaznalary Demo bäsleşigi.
Thank you for rating.