ប្រាក់រង្វាន់ - HotForex Cambodia - HotForex កម្ពុជា

 • រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: គ្មានដែនកំណត់
 • ការផ្សព្វផ្សាយ: $5000 ប្រាក់រង្វាន់បន្ថែម
 • រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: គ្មានដែនកំណត់
 • ការផ្សព្វផ្សាយ: USD 50,000 / EUR 30,000 / NGN 3,000,000
 • រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: រៀងរាល់​ខែ
 • ការផ្សព្វផ្សាយ: រង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យមួយក្នុងចំណោមរង្វាន់ទាំងនេះ៖ GoPro Hero 7, Iphone XS, Play Station 4 Pro, Amazon Fire HD 10 Tablet, Amazon Echo Plus Speaker, AKG Y50BT Bluetooth Headphones
 • រយៈពេលប្រលង: រៀងរាល់​ខែ
 • រង្វាន់: សរុប 3,500 ដុល្លារ
 • រយៈពេលប្រលង: រៀងរាល់​ខែ
 • រង្វាន់: រង្វាន់សាច់ប្រាក់ USD1,000 និងការចូលទៅក្នុង HotForex Hall of Fame
 • រយៈពេលប្រលង: រៀងរាល់​ខែ
 • រង្វាន់: រង្វាន់ពាណិជ្ជករ រង្វាន់សាច់ប្រាក់ 1,000 ដុល្លារ និងការចូលទៅក្នុងសាលកិត្តិនាម
 • រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: គ្មានដែនកំណត់
 • ការផ្សព្វផ្សាយ: រហូតដល់ 12 HotForex Bars / Lot
 • រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: គ្មានដែនកំណត់
 • ការផ្សព្វផ្សាយ: ទំនិញ​មួយ​ចំនួន​រួម​មាន មួក​ខ្មៅ ប៊ិច អាវយឺត កូនសោ ឆ័ត្រ បាល់​ស្ត្រេស និង​កែវ​កាហ្វេ​ដែកអ៊ីណុក។
 • រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: រហូតដល់ការលុបចោល
 • ការផ្សព្វផ្សាយ: ប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ 30% - រហូតដល់ 7,000 ដុល្លារ