Gysgaça mazmun

Baş edara Spirou Kyprianou 50 Irida 3 diň 10-njy gat Larnaca 6057 Kipr
Düzgünnama
CySEC, DFSA, FCA, FSCA, fsa-sc
Platformalar MT4 we MT5
Gurallar Dünýä bazarlaryna, indekslere, metallara, energiýalara, paýnamalara, harytlara, obligasiýalara we kriptografik walýutalara girýän 17 söwda gurallary we 150+ söwda önümleri
Çykdajylar Komissiýasyz üýtgeýän üýtgeýjä esaslanýar
Demo hasaby Elýeterli
Iň pes goýum 5 $
Leverage 1:30 - 1: 1000
Söwda boýunça komissiýa .Ok
Kesgitli ýaýramak .Ok
Goýum, yzyna almak opsiýalary Kredit kartoçkasy, Kriptokurluşlar, FasaPay, iDeal, Maestro we ş.m.
Bilim Hünär okuwy
Müşderi hyzmady 24/5


Giriş

HotForex syn

“HotForex” 2010-njy ýylda Mawritide işe başlaly bäri işleýär. Forex hyzmatlaryny onlaýn ýagdaýda hödürlemek, şeýle hem dünýädäki CFD dellaly bolmak meselesinde öňdebaryjydyr. Müşderisine aýratyn ähmiýet berýärler.

HotForex we HF Bazarlar, HF Bazarlar Toparynyň bitewi marka atlary. Topar dürli düzgünleşdiriji guramalardan, şol sanda FCA UK, CySEC Europeewropa, FSCA Günorta Afrika, DIFC Dubaý we SFSA Seýşel adalaryndan dürli guramalar üçin ygtyýarnamalara eýe bolsa-da, dellal käbir ulanyjylara HF Markets (SV) bilen söwda hasaplaryny açmak mümkinçiligini hödürleýär, ýerleşýän ýerine baglylykda, Sent-Winsentde we Grenadinlerde hasaba alnan halkara işewürlik kompaniýasy we bu düzgünleşdirilmeýär.

Bu dellal, 7 hasap görnüşini we söwda platformalaryny saýlamak arkaly CFDs söwda hyzmatlary arkaly Forex we Harytlary ortaça 0,1 EUR ABŞ dollary bilen hödürleýän köp aktiwli dellal. Dellal, islendik ululykdaky ýa-da profil söwdagäri awtomatiki söwda platformalary we islendik strategiýany ýerine ýetirmek arkaly dürli ýaýlymlar we likwidlilik üpjün edijileriniň arasynda saýlamaga mümkinçilik berýän çäklendirilmedik likwidlige elýeterliligi üpjün edýär.
HotForex syn

Taraz Garamaýan taraplary
 • Uly tehnologiýasy bilen tanalýan Kiprde esaslandyryldy
 • Maliýe maýa goýum topary ASIC, CySEC, Maliýe Özüňi Dolandyryş Guramasy FCA tarapyndan düzgünleşdirilýär
 • Komissiýasyz söwda hasaplary bar.
 • Forex we Haryt bazarlarynyň iň oňat diapazony bilen dellal
 • Göni deňeşdirme tablisasyndan bäsdeşlik ýaýraýar.
 • “AutoChartist” ýaly premium MetaTrader gurallary we görkezijileri.
 • Diňe 56 paý bar.
 • Keramatly Winsent we Grenadin guramasy düzgünleşdirilmedi.Baýraklar

Işewürlik işlerine başlaly bäri 2017-nji ýylda Bütindünýä Maliýe Magazineurnaly tarapyndan düzülen iň oňat 100 kompaniýanyň sanawyna girmek, Iň oňat müşderi gaznasy howpsuzlyk global, iň oňat müşderi hyzmatlary - global 2020, iň gowy müşderi gaznasy howpsuzlyk global , Iň oňat Forex Broker Aziýa 2019, Iň oňat Forex ykjam amaly , ect

HotForex synHotForex howpsuzmy ýa-da kezzapmy ?

HotForex, Kiprdäki Maýa goýum hyzmatlary firmalary üçin CySEC tarapyndan kadalaşdyryjy edara tarapyndan ygtyýarlandyrylan we düzgünleşdirilýän HF Markets (Europeewropa) Ltd.-iň marka ady, bu kompaniýa maýa goýum hyzmatlaryny bermäge ygtyýar berýän Europeanewropa pozisiýasy sebäpli serhetara ygtyýarnamalary bilen bilelikde. EEA zolagynda.

Simpleönekeý sözler bilen aýdylanda, dellal zerur howpsuzlyk çäreleri we ulanylýan gözegçilikler bilen birlikde söwda hyzmatyny hödürlemäge ygtyýarlydygyny aňladýar.
HotForex syn

HotForex kanunymy?

CySEC-den esasy ygtyýarnamasyna goşmaça, dellal Günorta Afrika, Dubaý, Angliýa we başgalar ýaly käbir ýurisdiksiýalardan müşderilere hyzmat etmek üçin beýleki ygtyýarnamalara eýe. Bularyň hemmesi HotForex kanuny dellaly.

Şeýle hem, Mawritis, SVG we Seýşel adalary ýaly deňiz zolaklarynda hasaba alnan HotForex guramalary bar . Umumy maslahatymyz, deňiz dellallary bilen söwda etmek däl-de, diňe Forex söwdasyny düzgünleşdirmeýänligi sebäpli, HotForex birnäçe paralel düzgün sebäpli olar bilen söwda etmek ygtybarly hasaplanýar.

Hukuk guramasy Düzgünnama deňeşdirme
HF Bazarlar (Europeewropa) Ltd. CySEC (Kipr) hasaba alyş belgisi bilen düzgünleşdirildi. 183/12
HF Bazarlar (Angliýa) Çäkli FCA (UK) hasaba alyş belgisi bilen ygtyýarlandyrylan 801701
HF Bazarlar (DIFC) Ltd.

Ygtyýarly DFSA (Dubaý) hasaba alyş belgisi F004885
HF Markets SA (PTY) Ltd. FSCA (Günorta Afrika) hasaba alyş belgisi. 46632
HF Bazarlar (Seýşel) Ltd. FSA (Seýşel adalary) hasaba alyş belgisi. SD015
HF Bazarlar (SV) Ltd. FSA SVG hasaba alyş belgisi. 22747 IBC 2015
FSC (Mawritis) hasaba alyş belgisi. C110008214

HotForex syn

Siz nähili goralýarsyňyz?

Düzgünleşdirilen dellalyň möhüm bölegi bolan serişdeleri goramak üçin HF Markets (Europeewropa) Ltd. Kipr maýa goýumçylarynyň öwezini dolmak gaznasynyň agzasydyr . Coveredapyk müşderileriň maýa goýum firmalaryna garşy talaplaryny düzýär. Müşderileriň goýumlary düzgünleşdirijileriň talaplary boýunça goralýar.

 • FCA UK hasaplary üçin Maliýe hyzmatlarynyň öwezini dolmak shemasynyň bir bölegi bolmak.
 • CySEC Europeewropa hasaplary üçin maýa goýujylaryň öwezini dolmak gaznasynyň bir bölegi bolmak.
 • Negativearamaz deňagramlylygy goramagy teklip etmek.
 • Aýry-aýry hasaplarda müşderi serişdelerini saklamak.
 • Raýat jogapkärçiliginiň goşmaça ätiýaçlandyryşyna eýe bolmak.

Mundan başga-da, HotForex söwdagärleri 5000,000 funt sterling bilen raýat jogapkärçiligini ätiýaçlandyryş programmasy bilen goramak üçin has köp tagalla etdi, bu ýalňyşlyga, ýalňyşlyklara, geleňsizlige, galplyklara we maliýe ýitgilerine sebäp bolup biljek dürli töwekgelçiliklere garşy bazary öz içine alýar. Şeýle-de bolsa, ulanylýan kanunlara we düzgünlere laýyklykda şertler bir guramadan beýlekisine üýtgeýär.
HotForex synLeverage

“HotForex” bilen söwda edeniňizde , esasanam kiçi göwrümli söwdagärler üçin gaty peýdaly gural bolan kesgitli ýa-da ýüzýän hereketlendiriji bilen işläp bilersiňiz. Leverage, belli bir wagtda deňagramlylygy köpeltmek mümkinçiligi arkaly potensial gazançlaryňyzy artdyrmaga mümkinçilik berýär. Şeýle-de bolsa, töwekgelçiligiňizi kesgitläp, güýjüň tersine işlemeginiň mümkindigini ýadyňyzdan çykarmaň, şonuň üçin guraly akylly ulanmagyňyza düşünmek gaty möhümdir.

“HotForex” Europeanewropanyň düzgünleri we beýleki dürli çäreler bilen kesgitlenýän we iň ýokary derejä çenli “sada” derejeden dürli derejäni hödürleýär. Şeýle-de bolsa, elmydama söwdanyň ýokary töwekgelçilikleri barada öwrenmegi unutmaň, sebäbi bölek söwda söwda hasaplary ýokary karz sebäpli çalt pul ýitirýär.

HotForex syn

Şol sebäpden, ilki bilen sebitdäki kadalaşdyryjy talaplara ýa-da başga bir finans derejäňize görä kesgitlenýär, şonuň üçin müşderi goldaw topary bilen haýsy birine hukugyňyzy barlaň.

 • ESMA düzgünleşdirmesine borçly Europeanewropa guramalary , iň ýokary göterim gatnaşygy Forex gurallary, 1:25 Spot Metals we ş.m.
 • Günorta Afrikanyň ýaşaýjylary 1: 200 -e çenli aralykda peýdalanyp bilerler
 • 1: 400, 1: 500 ýa-da hatda 1: 1000 ýaly has ýokary göterim derejeleri HotForex deňiz guramalarynyň üsti bilen hödürlenýär, sebäbi belli bir hasaba alyş teklibi çäklendirmeýär we ýokary derejeli derejelere mümkinçilik berýär.


Hasaplar

“HotForex” bilen hasap açmak isleseňiz, aýratyn talaplar bilen 6 dürli hasap hödürlemek bilen aýratyn söwda tejribesini saýlamaga we lezzet almaga mümkinçilik berýän deňsiz-taýsyz dürli hasap opsiýalaryny hödürleýär.

Ilkibaşdan Demo hasaby üçin girip, diňe pul goýup göni Live-a geçirip bilersiňiz.

Taraz Garamaýan taraplary
 • Çalt hasaby açmak, doly sanly ýok
 • 6 Hasap görnüşleri
 • Belli bir söwda stili üçin ajaýyp wariantlar
 • Örän pes Min goýum mugt
 • Mikro hasap we Yslam hasaby hödürlenýär

Hiç

Micro, Premium, Zero Spread, Auto, PAMM (Premium) we HFcopy 3 atly esasy söwda hasaplary, aşakda görkezilişi ýaly Premium, Zero Spread we Premium Pro atly esasy söwda hasaplary. Dürli düzgünleşdirilen guramalaryň çäginde dürli hasaplar bar. Şeýle bolansoň, käbir hasaplar diňe belli bir düzgünnama boýunça elýeterlidir, beýlekisine görä däl. Şeýle hem, mugt demo söwda hasaplaryny we yslam çalşygy bolmadyk hasaplary hödürleýärler.
HotForex syn
“Zero Spread” hasabyndan başga her bir hasap, 1 turbadan başlap, Forex jübütlerinde komissiýa söwdasy bilen gelýär. “Zero Spread” hasaby Forex-de 0 pipsden ýaýradylýar, ýöne bu synda has jikme-jik görkezilen her söwda üçin komissiýa bilen.

Dellalyň web sahypasyndaky 'Göni hasap açyň' düwmesine basyp göni söwda hasaby açyp bilersiňiz. Soňra aşakda görkezilişi ýaly sizi hasaba alyş sahypasyna ugrukdyrar:
HotForex syn
Bu zatlar doldurylandan soň, ulanyjylar e-poçta salgyňyzy tassyklandan soň 3 ädimde başlap, söwda hasabyny açmak üçin myHF meýdançasyna girip bilerler. aşakda:

HotForex syn

MyHF meýdançasyna gireniňizden soň, ulanyjylar täze söwda hasaplaryny açyp bilerler, mugt VPS hyzmatlaryna girip bilerler, dürli söwda gurallaryny görüp bilerler we goýum we çykarmak usullaryny görüp bilerler. Hasaby açmak üçin ulanyjylar şahsyýetini we salgysynyň subutnamasyny tassyklamaly bolarlar, jikme-jiklikler tassyklama e-poçta bilen iberilýär:
HotForex syn

Demo hasaby nädip açmaly?


Demo hasaby açmak üçin diňe MT4 ýa-da MT5 platformalaryna çäksiz demo fondlary bilen girip bilersiňiz, töwekgelçiliksiz hasaby açmak prosesini yzarlamaly .

“Live Trading” -e taýyn bolanyňyzdan ýa-da başlanyňyzdan soň, “HotForex” resminamalaryňyzy tassyklamagyňyzy, şahsyýetiňizi, ýaşaýan ýeriňizi we başga-da subut etmegiňizi sorap biljek göni hasap üçin iberip bilersiňiz. Iki ýagdaýda-da ähli hasaplaryňyzy we maliýe serişdeleriňizi dolandyryp boljak myHF müşderi meýdanyna girip bilersiňiz.

Ine, ine, Demo hasaby açmagyň ädimme-ädim prosesi.


Demo hasabyny ädimme-ädim açmak


1. HotForex Demo hasaby giriş sahypasyna giriň

2. Täze müşderi bolsaňyz, şahsy maglumatlaryňyzy Adyňyzy we familiýaňyzy, ýaşaýan ýurduňyzy, e-poçtaňyzy, telefonyňyzy we ş.m. giriziň ýa-da bar bolan müşderiňiz bolsa giriň

3. MyHF-iň ilkinji sanawy üçin zerur maglumatlary dolduryň

4. Hasap derrew tassyklanar, bu ýerde müşderiňiziň üsti bilen Täze Demo Hasabyna girip bilersiňiz, Live Hasaby yzarlaň we serişdeleriňizi dolandyryp bilersiňiz.
Önümler

“HotForex Pros” -yň biri, dünýä bazaryna girmek üçin 49 Forex jübütini, 8 Haryt, 11 Indeks, 56 paý, 3 obligasiýa we 4 Cryptocurrency CFD- ni öz içine alýan 17 söwda guralyny we 150+ söwda önümini öz içine alýan teklip edilýän bazar aralygy . Bulara indeksler, metallar, energiýa, paýnamalar, harytlar, obligasiýalar we häzirki wagtda Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple we başgalar bilen Cryptocurrencies hödürleýän islegiň artmagy sebäpli .
HotForex syn


Aşakda söwda üçin elýeterli käbir bazarlaryň sanawy :

FOREX INDICES HYZMATLAR
EUR / GBP AUS200 Kakao
AUD / NZD FRA40 UKOIL
USD / JPY GER30 XAGUSD
Obýektler Paýlar Kriptokurluşlar
Bewro bukjasy Adidas BTC / USD
UK Gilt Chevron ETH / EUR
ABŞ-nyň 10 ýyllyk gazna belligi Rolls-Royce LTC / USD

* Bar bolan aktiwler barada jikme-jiklikler HotForex web sahypasyndan we söwda platformasyndan alyndy we bu gözden geçiriliş wagtynda dogry.

Söwda çykdajylary, komissiýalar we bir gijede maliýeleşdirmek (çalşmak) nyrhlary söwdanyň guralyna we hasabyň görnüşine baglylykda üýtgeýär.


Platformalar

HotForex syn

Forex dellallarynyň köpüsi ýaly, HotForex MetaTrader-i söwda platformasy hökmünde ulanýar. Bu söwda platformasyny ulanmaga gowy öwrenişen söwdagärler üçin amatly we ony ulanmak tejribesi bolmadyklar üçin almak gaty aňsat.

Söwdagäriň ukyplaryny ýokarlandyrmaga kömek edýän bu platformanyň bir bölegi hökmünde size köp dürli aýratynlyklar we gurallar bar.

HotForex bilen işleýän MetaTrader 4-iň köp dürli wersiýasy bar, şol sanda iş stoly, köp terminaly, web brauzeri, iPhone, iPad, Android we söwda programma üpjünçiliginiň umumy smartfon wersiýalary.

Web söwda platformasy


Şahsy zerurlyklaryňyza laýyk gelýän we iş stoly platformasy, WebTerminal arkaly netijeli söwda etmäge mümkinçilik berýän dürli wersiýalarda bar bolan MT4 we MT5 terminallary . Ora-da bir wagtyň özünde birnäçe hasaby dolandyrmak üçin MT4 MultiTerminal ulanyp.

Goşmaça programma üpjünçiligini göçürip almazdan, islendik web brauzerinden gönüden-göni netijeli söwda etmäge mümkinçilik berýän ulanyjy üçin amatly platforma. Söwdagärler garaşylýan ýa-da bazar sargytlaryny ýerleşdirip, ähli söwda işjeňligini Live we Demo hasaplarynda görüp bilerler.

HotForex syn

Üstünlikleri we peýdalary:

 • Düzülip bilinýän diagrammalar we real wagt sitatalar
 • Tradinghli söwda işjeňligini görüň
 • Diagrammalardan göni söwda ediň
 • Göçürip almak gerek däl


Stol söwda platformasy


“HotForex MT4”, ahyrky ulanyja birnäçe peýdany hödürleýän we dürli gurallary we çeşmeleri bilen iň meşhur söwdagär zerurlyklaryny kanagatlandyrýan bankara likwidligi we çalt ýerine ýetirilmegi bilen ulanyjy üçin amatly interfeýsdir.

Ajaýyp enjamlaşdyrylan iş ýeri, bu kuwwatly platforma söwdagärlere baha dinamikasyny netijeli seljermäge, söwda amallaryny geçirmäge we awtomatiki programmalar bilen işlemäge mümkinçilik berýär (Ekspert geňeşçileri). Bu aýratynlyklaryň we beýlekileriň hemmesi, maliýe bazarlarynda söwda başlamak üçin zerur zatlary üpjün edýän bir platforma birleşdirildi.
HotForex syn
Üstünlikleri we peýdalary:

 • Ulanyjy üçin amatly interfeýs arkaly ulanmak aňsatlygy.
 • Habarlar göni söwda platformasyna girýär
 • Bilermen geňeşçileriniň ulanylmagyny we ösmegini höweslendirýär
 • Köp dilli platforma
 • Gündelik hasabaty
 • Hasap paýnamasy, ýüzýän girdeji we ýitgini goşmak bilen hakyky wagt müşderi hasabynyň gysgaça mazmuny
 • Stopitirilen duralga


Jübi söwda platformasy


Diňe “MetaTrader” platformasy bolmak bilen, “App Store” -dan ýa-da “Android Play” dükanyndan göni göçürip alyp bolýan MetaTrader 4 (MT4) programmasy arkaly iOS we Android enjamlarynda platformalary ulanyp bilersiňiz.

MT4 we MT5 ykjam söwdasy, ösen görnüşleri we doly wersiýalary bilen deňeşdirilende öndürijiligi bilen interaktiw çyzgylary bilen tanalýar. Mundan başga-da, 30-dan gowrak tehniki görkeziji we 24 sany analitik obýekt bar, şonuň üçin ykjam mümkinçilikler hakykatdanam ajaýyp.

HotForex syn
HotForex syn
Üstünlikleri we peýdalary:

 • Ygtybarly we gizlin
 • Stop-ýitgini we girdeji alyň
 • Sargytlaryň ähli görnüşleri
 • Hakyky bazar bahasyna syn


Jübi söwdasy üçin HotForex HF programmasy

Söwdagärler, şeýle hem, özboluşly aýratynlyklary we peýdalary üpjün edýän dellalyň öz HF programmasyna girip bilerler:
HotForex syn

HotForex syn
Ulanyjylar aşakda görkezilişi ýaly HF programmasyny göni myHF meýdançasyndan, dellalyň web sahypasyndan ýa-da degişli programma dükanyndan göçürip alyp bilerler:
HotForex syn
Aşakda HotForex tarapyndan üpjün edilen MetaTrader 4 bilen MetaTrader 5 söwda platformalarynyň arasyndaky tapawutlar bar
we haýsysynyň gowudygyny kesgitläň. siziň üçin aşakdaky tablisa göz aýlaň:

HotForex syn
Aşakda aýratynlyk Hotforex tarapyndan goldanýar.
Aýratynlyk HotForex
Wirtual Söwda (Demo) Hawa
Emläk platformasy .Ok
Stol platformasy (Windows) Hawa
Web platformasy Hawa
Sosial Söwda / Göçürmek-Söwda Hawa
MetaTrader 4 (MT4) Hawa
MetaTrader 5 (MT5) Hawa
cTrader .Ok
Diagramma - Görkezijiler / Okuwlar (Jemi) 51
Diagramma - Surat çekmek gurallary (Jemi) 31
Diagramma - Diagrammadan söwda Hawa
Gözegçilik sanawlary - Jemi meýdanlar 7
Sargyt görnüşi - Trail duralgasy HawaSöwda aýratynlygy

“HotForex” mugt VPS, “AutoChartist” skanerlerine we töwekgelçilik kalkulýatorlaryna we premium MetaTrader söwda gurallary ýaly goşmaça söwda aýratynlyklaryny hödürleýär.

“HotForex” “AutoChartists” -iň MetaTrader bazary skanerine erkin girmek we töwekgelçilik kalkulýatory we aşakda görkezilişi ýaly beýleki aýratynlyklar ýaly birnäçe söwda aýratynlyklaryny hödürleýär:
HotForex syn
Dellal Metatrader üçin Premium Trader gurallaryna hem ygtyýar berýär. Munuň içine söwda terminaly, kiçi terminal, duýgy söwdagäri görkezijisi, sessiýa kartasy, korrelýasiýa matrisasy we aşakda görkezilişi ýaly renko barlar, pivot nokatlary we beýlekiler ýaly ösen görkeziji bukjasy girýär:
HotForex syn
HotForex hem mugt VPS paketini üpjün edýär iň pes goýumyňyzda, aşakda görkezilişi ýaly:
HotForex syn


Komissiýalar we ýygymlar

HotForex bilen söwda çykdajylary, söwda edilýän bazara, hasabyň görnüşine we ulanylýan sazlaýjysyna baglylykda üýtgeýär. Adatça, “Zero Spread” hasabyndan başga her bir hasap, 1 turbadan başlap ýaýradylan Forex jübütlerinde komissiýa söwdasy bilen gelýär. “Zero Spread” hasaby Forex-de 0 pipsden ýaýramagy teklip edýär, ýöne aşakda görkezilişi ýaly söwdada tölenmeli komissiýalar bilen:

HotForex syn

HotForex kesgitlenen ýaýramagy teklip etmeýär. “HotForex” goşmaça töleg ýa-da komissiýa tölemeýär , şonuň üçin söwdagäriň derejesine garamazdan ýagdaýy hasaplamak gaty kyn we aňsat.

Ulanylýan hasap görnüşiňiz bilen kesgitlenen tölegleri ýaýradýar , şeýlelik bilen Micro Hasap 1 turbadan başlaýarwe “Zero Account” ortaça 0.2 pipsden ortaça 0 töleg hödürleýär. Şeýle-de bolsa, söwda çykdajylarynyň arasyndaky tapawut, 0 ýaýramagy bilen söwda etmek isleýän bolsaňyz, takmynan iki esse ýokarlanýan margin talaplary bilen kesgitlenýär. Şonuň üçin hasabyňyza girmezden ozal jikme-jik barlaň.

Aşakda iň meşhur gurallaryň, adaty şertlere esaslanýan adaty ýaýramagyň, şeýle hem maglumatlaryňyz üçin tölegleri başga bir dellal FP Bazarlary bilen deňeşdirip bilersiňiz.

HotForex tölegleri we şuňa meňzeş dellallaryň arasyndaky deňeşdirme
Aktiw / jübüt HotForex FXTM XM
EUR USD 1.2 pips 1.5 pips 1.6 pips
Çig nebit WTI 5 pips 9 pips 5 pips
Altyn 19 9 35
BTC USD 30 20 60
Işlemezlik tölegi Hawa Hawa Hawa
Goýum tölegi .Ok .Ok .Ok
Töleg sanawy Pes Ortaça Beýik


Sankt-Winsentden we Grenadines guramasy, HF Markets (SV) Ltd-den açylan HotForex hasaplary üçin aşakda görkezilişi ýaly ýaýramak we alyş-çalyş maglumatlary:

HotForex Forex Söwda HotForex Metals Trading HotForex Kripto Trading HotForex Share Trading
HotForex syn

HotForex syn

HotForex syn

HotForex syn

HotForex syn

Gijeki töleg

Bir günden köp açyk pozisiýa eýeleseňiz, hemişe bir gijede ýa-da rol oýnamak töleglerini söwda çykdajylary hasaplaň. Bu töleg her gural bilen aýratyn kesgitlenýär we ony göni platformadan ýa-da söwda açylandan soň görersiňiz, aşakda “Cryptocurrencies” bilen serediň.

Şeýle-de bolsa, şerigat düzgünlerine laýyklykda söwdagärlere niýetlenen çalşyksyz hasaplar arkaly söwda etmeseňiz, bu hasaplar islendik göterim nyrhlaryndan ýa-da çalşyklaryndan çäklendirilýär.


Söwda däl töleglere syn


Netijede, hasabyňyzy ulanmasaňyz we 6 aý we ondan köp wagtlap hiç hili işjeňlik görkezmeseňiz töleg alynýar. Ondan soň hasabyňyzda aýda 5 $ HotForex hereketsizlik tölegi bar.

Muňa garamazdan, depozit tölegleri ýok ýa-da käbir tölegler mugt, muny mundan beýläk HotForex gözden geçirişimizde göreris.

Goýumlar we hasaplaşyklar

“HotForex” platformasynyň ulanyjylary üçin köp dürli goýum we pul serişdeleri bar. “MasterCard” we “Visa” kartoçkalary, elbetde, Skrill, American Express, Neteller, mybitwallet, WebMoney we bank geçirimlerinden başga-da hödürlenýär.

Goýumlar

Adatça hasaby 5 $ -dan dolduryp bilersiňiz, ýöne ilkinji goýum goýsaňyz, hasabyň görnüşine görä iň az talap boýunça ileri tutmalary barlaň. Goýumlar usula baglylykda 10 minutdan 2 iş gününe çenli dowam edip biler we goýum tölegleri ulanylmaýar:


HotForex syn
HotForex syn

Yza çekmek

Çekişler duşenbe-anna günleri haýyşnama iberilenden soň işlenýär we aşakda görkezilişi ýaly esasan tölegsizdir:


HotForex syn
HotForex syn


HotForex-den nädip pul alyp bilerin?

Yza çekmegi dowam etdirmek üçin myHF sebitiňize girip, gaznany yzyna almak haýyşyny tabşyrmaly.

1. MyHF sahypaňyza we hasap meýdanyna giriň

2. 'Gaznany yzyna almak' saýlaň.

3. Degişli çykarmak usulyny we mukdaryny saýlaň

4. Zerur maglumatlary we gaýtadan işlemegiň wagtyny / töleglerini tassyklaň

5. Iberiň

6. Sahypaňyzyň üsti bilen amallary ýa-da tassyklamalary yzarlaň


HotForex-den pul almak näçe wagt alýar?

Dürli töleg usullary, başgaça wagtym pullary yzyna alar. “HotForex” buhgalteriýa topary, iş günleriniň dowamynda amallary gaty çalt tassyklaýar, ýöne töleg üpjün edijiler sebäpli bu mesele has uzaga çekip biler.

“Alike Wire” geçirmek, bankyňyza we halkara syýasaty gaýtadan işlemegiňize baglylykda 2-10 iş güni alar, ewalletler bolsa haýyşy derrew ýüklär.Bonus we mahabat

Writingazylanda, Sent-Winsentde we Grenadinlerde HotForex guramasy tarapyndan hödürlenýän 4 sany bonus we mahabat shemasy bar, bularyň arasynda:

 • ähli wepaly Müşderilere we Hyzmatdaşlara 2 000 000 dollar sahylyk bilen yzyna gaýtaryp boljak baýraklary hödürläp, 10 ýyllygyny belleýärler
 • 100% ýokary zarýadly bonus: 250 dollardan gowrak her goýum üçin, her bije üçin 2 dollar nagt ýeňillik gazanmak mümkinçiligi bar.
 • 30% halas ediş bonusy: 50 $ -dan gowrak her bir goýum üçin iň ýokary jemleýji mukdary 7000 $ -a çenli.
 • 100% karz mukdary: Hasap güýjüni ýokarlandyrýar


Ulanyjylar dellalyň mahabat sahypasynda has giňişleýin maglumat tapyp bilerler:
HotForex syn

Müşderi hyzmady

“HotForex” müşderi goldaw toparynyň agzasy bilen günde 24 sagat habarlaşyp bilersiňiz. E-poçta ibermek, wekil bilen göni söhbetdeşlik arkaly gürleşmek ýa-da telefonda jaň etmek mümkinçiligi bar. Youerleşýän sebitiňize baglylykda jaň etmeli dürli belgiler bar.

Dellal 27 dilde goldaw berýär , bu dünýä söwdasynyň zerurlygyny öz içine alýan we islendik ýurtdan diýen ýaly söwdagärlere söwda etmäge we hil goldawyny almaga mümkinçilik berýän täsirli san.

Müşderi goldaw toparynyň üsti bilen hödürlenýän ondan gowrak dil bar we goldaw hepdede bäş gün elýeterlidir. Şeýle hem, giňişleýin soraglar bölümi bar, bu soraglaryňyza jogap tapyp bilersiňiz.

Taraz Garamaýan taraplary
 • Müşderä gönükdirilen syýasat
 • Göni söhbetdeşlik
 • 27 dili goldamak
 • Çalt jogaplar
 • 24/7 müşderi hyzmaty ýok

Mundan başga-da, web sahypasynda iň köp ýaýran soraglara jogaplar bilen jikme-jik soraglar bölümi bar. Iň köp ulanylýan soraglara derrew seslenmek we jogaplar üçin ulanyjylar web sahypasynyň 'Goldaw' bölüminde Sorag-jogap bölümine ýüz tutup bilerler. Bu giňişleýin we giňişleýin synda iň ýygy-ýygydan soralýan soraglar mowzuk boýunça sanawlaşdyrylýar we toparlara bölünýär. Gözleg paneli ulanyjylara gyzyklanýan mowzugyna degişli islendik soraga göz aýlamaga mümkinçilik berýär. Şahsy maglumatlar:

HotForex syn


 • Salgysy: HF Markets (SV) Ltd, Suite 305, Griffith Korporatiw Merkezi, PO Box 1510, Beachmont, Kingstown, Sent Winsent we Grenadines
 • E-poçta: [email protected]
 • Telefon: + 44-2033185978

Gözleg bilimi

HotForex, söwdagärlerine mümkin boldugyça kömek etmek üçin platformasynyň bir bölegi hökmünde giňişleýin bilim bölümine eýedir. Olarda yzygiderli bazar täzeliklerinden, derňewden we bazar Outlook hasabatlaryndan hemme zat bar. Bellenen HotForex Analiz arkaly söwdagärler makala, wideo, podkast, webinar formatynda we ädim ädimlerinde derňewlere we gözleglere girip bilerler.

Bu çeşmeleriň hemmesi her kim üçin elýeterlidir we söwda syýahatyny amala aşyrýanlar we has tejribeli söwdagärler üçin amatlydyr.

HotForex syn
Bazar täzelikleri iýmitleri hakyky wagtda täzelenýär, söwdagärlere bazardaky möhüm wakalar we olaryň bolup biljek täsiri ýa-da täsiri barada habar berýär.


Mundan başga-da, başlangyç söwdagärler Forex bazaryna we söwdanyň esaslaryna düşünmek üçin E-kurs we Sözlük bölümine ýüz tutup bilerler.
HotForex syn

Bu makalalar aýratyn baý we täze başlanan söwdagärler we has ösen söwdagärler üçin gymmatly bolup biler. HotForex giňişleýin we dürli bazar derňew mazmunyny hödürleýär. Söwdagärler hepdelik, aýlyk we ýyllyk bazar hasabatlaryndan peýdalanyp bilerler.


Üns beriji nokatlar

HotForex-de size zerur bolsa, VPS hosting hyzmaty bar we olarda ähli söwda gurallary, kalkulýatorlar we bazar derňewi bar, ähli zerurlyklaryňyza laýyk bolar.

Bu, hakykatdanam, ähli söwda zerurlyklaryňyz üçin bir dükan, sebäbi ulanyjylarynyň isleglerine başdan ahyryna seredýärler.

Bu pudakda olara hormat goýulýar we bu, her ýyl gazanan köp sanly baýraklarynda görkezilýär. "IceUNISEF" we "Gyzyl Haç" ýaly köp sanly haýyr-sahawat guramasy bilen meşgullanýar, şeýle hem 2017-nji ýylda geçiriljek Carrera kubogy ýaly köp sanly çärä hemaýat berýär.
HotForex syn

Netije

“HotForex”, söwda üçin täze bolsaňyz ýa-da köp ýyllyk tejribäňiz bolsun, ähli söwda zerurlyklaryňyz üçin bir dükan

Olarda ajaýyp bilim merkezi bar, bu size ähli okuw usullary bilen meşgullanmaga, şeýle hem iň soňky bazar derňewi bilen habarlaşmaga mümkinçilik berer.

Müşderi goldaw topary elmydama kömek edip biler we puluňyzy ygtybarly we ygtybarly saklaýan bank opsiýalaryny synap gördüler. Dünýädäki köp sanly abraýly guramalar tarapyndan düzgünleşdirilýär we dürli hasap görnüşleri arkaly tagtada bäsdeşlik nyrhlary bar.

Hyzmatlar we önümler, degişli strategiýany saýlamak ukyby bolan müşderileriň hasaplarynyň, platformalarynyň, gurallarynyň we gurallarynyň giňişleýin toplumyny getirmek bilen, aýratyn talaplara laýyk gelýär. Şonuň üçin ýa-da göçürme söwdagärlerine goşulmak ýa-da EA-lary ulanmak, skalping etmek ýa-da hyzmatdaş bolmak isleýärsiňiz, hemmeler üçin bir mümkinçilik bar.

Umuman aýdanyňda, HotForex häzirki wagtda sahnadaky iň oňat dellallaryň biridir we täze dellal gözleýän bolsaňyz hökman ajaýyp wariant.

Şeýle-de bolsa, aşakdaky teswir meýdanynda pikirleriňizi paýlaşyp bilersiňiz, HotForex hakda şahsy pikiriňizi bilmek elmydama gowy.

Thank you for rating.